Zurück   Trojaner-Board > Malware entfernen > Log-Analyse und Auswertung

Log-Analyse und Auswertung: Browser öffnet ungewollt automatisch Werbeseiten

Windows 7 Wenn Du Dir einen Trojaner eingefangen hast oder ständig Viren Warnungen bekommst, kannst Du hier die Logs unserer Diagnose Tools zwecks Auswertung durch unsere Experten posten. Um Viren und Trojaner entfernen zu können, muss das infizierte System zuerst untersucht werden: Erste Schritte zur Hilfe. Beachte dass ein infiziertes System nicht vertrauenswürdig ist und bis zur vollständigen Entfernung der Malware nicht verwendet werden sollte.

Antwort
Alt 26.05.2007, 12:50   #1
Cyber
 
Browser öffnet ungewollt automatisch Werbeseiten - Standard

Browser öffnet ungewollt automatisch WerbeseitenLogfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 17:53:22, on 25.05.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programme\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programme\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
C:\Programme\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
C:\Programme\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
C:\Programme\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
C:\Programme\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\WINDOWS\Dit.exe
C:\WINDOWS\mHotkey.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Programme\Ahead\InCD\InCD.exe
C:\Programme\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Programme\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe
C:\Programme\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\PROGRA~1\KASPER~2\KASPER~2\KASPER~3\OESpamTest.ExE
C:\Programme\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
C:\Programme\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Programme\FRITZ!DSL\StCenter.exe
C:\Programme\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Programme\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Programme\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Programme\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
C:\Programme\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Suite\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe
C:\Programme\FRITZ!DSL\FwebProt.exe
C:\Programme\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\Programme\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\Dokumente und Einstellungen\Micha\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programme\google\googletoolbar3.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [Verknüpfung mit der High Definition Audio-Eigenschaftenseite] HDAudPropShortcut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Programme\Ahead\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Programme\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Programme\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] C:\Programme\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DeskCalc] "c:\programme\deskcalc pro\deskcalc.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Programme\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Suite\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize
O4 - HKLM\..\Run: [OESpamTest] C:\PROGRA~1\KASPER~2\KASPER~2\KASPER~3\OESpamTest.ExE
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Programme\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Programme\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Programme\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - Startup: FRITZ!DSL Protect.lnk = C:\Programme\FRITZ!DSL\FwebProt.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader - Schnellstart.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: desktop(2)(2).ini
O4 - Global Startup: desktop(2).ini
O4 - Global Startup: FRITZ!DSL Startcenter.lnk = C:\Programme\FRITZ!DSL\StCenter.exe
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Programme\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Suite\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe
O8 - Extra context menu item: &eBay Search - res://C:\Programme\eBay\eBay Toolbar2\eBayTb.dll/RCSearch.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
O9 - Extra button: Mobilen Favoriten erstellen - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Programme\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Programme\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobilen Favoriten erstellen... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Programme\Microsoft ActiveSync\INetRepl.dll
O9 - Extra button: concept/design's onlineTV - {44217BB7-D49D-41E6-A182-06231FC65DBB} - C:\Programme\onlineTV\onlineTV.exe
O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\yhexbmesde.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\Common\yhexbmesde.dll
O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: MedionShop - {5CF0F1D2-1D22-499D-93A1-8126F28412F4} - http://www.medionshop.de/ (file missing) (HKCU)
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programme\fritz!dsl\sarah.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programme\fritz!dsl\sarah.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programme\fritz!dsl\sarah.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programme\fritz!dsl\sarah.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programme\fritz!dsl\sarah.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Programme\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/12b59a1dbbc2c6658a05/netzip/RdxIE601_de.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097566082250
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B11695ED-43D5-4A63-A3AF-B3A8556BB39A}: NameServer = 192.168.122.252,192.168.122.253
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: 17.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AVM IGD CTRL Service - AVM Berlin - C:\Programme\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
O23 - Service: CA-Lizenz-Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Programme\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
O23 - Service: CA-Lizenzserver (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Programme\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Programme\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Programme\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Programme\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
O23 - Service: AVM FRITZ!web Routing Service (de_serv) - AVM Berlin - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AVM\de_serv.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programme\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Programme\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus service (kavsvc) - Kaspersky Lab - C:\Programme\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Suite\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe
O23 - Service: Ereignisprotokoll-Überwachung (LogWatch) - Computer Associates - C:\Programme\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Programme\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Programme\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe (file missing)

Weiß jemand wie ich das abstelle?

Alt 26.05.2007, 14:11   #2
Apocalypt
 
Browser öffnet ungewollt automatisch Werbeseiten - Standard

Browser öffnet ungewollt automatisch Werbeseiten1.
Mach alle Dateien sichtbar.
Dann über die Windowssuche einmal eine 17.dll suchen. Genauen Pfad posten.


2.
Dann lad die 17.dll mal bei Virustotal hoch und poste das vollständige Ergebnis. Bring ein bisschen Geduld mit Virustotal ist öfter mal überlastet

3.
Dann noch einen eScan. Anleitung in meiner Signatur.
__________________

__________________

Antwort

Themen zu Browser öffnet ungewollt automatisch Werbeseiten
adobe, appinit_dlls, browser, computer, cyberlink, desktop, dll, dsl, ebay, einstellungen, explorer, google, hijack, hijackthis, internet, internet explorer, kaspersky, logfile, nvidia, programme, rundll, security, security suite, software, solution, system, unknown file in winsock lsp, urlsearchhook, windows, windows xp, öffnetÄhnliche Themen: Browser öffnet ungewollt automatisch Werbeseiten


 1. Windows 8.1: Browser öffnet selbstständig Werbeseiten
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 07.06.2015 (7)
 2. Browser öffnet ungewollt Werbetabs
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 30.11.2014 (1)
 3. Browser öffnet ungewollt tausende Tabs
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 05.08.2014 (9)
 4. Browser öffnet ungewollt mehrere Tabs
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 04.08.2014 (30)
 5. Browser öffnet diverse Werbeseiten (z.B. websearches.com)
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 05.06.2014 (2)
 6. Browser öffnet auf einmal Werbeseiten + Ads im Orginalfenster
  Log-Analyse und Auswertung - 15.04.2014 (11)
 7. Firefox öffnet automatisch Tabs und Werbeseiten.
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 07.04.2014 (7)
 8. Windows 7: Browser leiten automatisch auf Werbeseiten um!
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 05.12.2013 (7)
 9. Internet Explorer öffnet sich automatisch mit Werbeseiten
  Log-Analyse und Auswertung - 20.03.2011 (1)
 10. Internet Explorer öffnet sich automatisch mit Werbeseiten
  Log-Analyse und Auswertung - 13.01.2011 (10)
 11. Internet Explorer öffnet sich automatisch mit Werbeseiten!
  Log-Analyse und Auswertung - 08.01.2011 (14)
 12. Internet Explorer öffnet sich automatisch und öffnet Werbeseiten
  Log-Analyse und Auswertung - 18.06.2010 (1)
 13. Internet Explorer öffnet sich automatisch und hat Werbeseiten
  Log-Analyse und Auswertung - 10.11.2009 (11)
 14. Internet Explorer öffnet automatisch Werbeseiten
  Log-Analyse und Auswertung - 20.09.2009 (11)
 15. Internet Explorer öffnet automatisch Werbeseiten
  Log-Analyse und Auswertung - 27.12.2007 (4)
 16. Browser öffnet sich ungewollt... Trojaner, Spyware & Co
  Log-Analyse und Auswertung - 27.05.2007 (2)
 17. HIJACK LOGFILE. Internet Explorer öffnet automatisch Werbeseiten!
  Mülltonne - 26.10.2006 (1)

Zum Thema Browser öffnet ungewollt automatisch Werbeseiten - Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:53:22, on 25.05.2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Programme\Ahead\InCD\InCDsrv.exe - Browser öffnet ungewollt automatisch Werbeseiten...
Archiv
Du betrachtest: Browser öffnet ungewollt automatisch Werbeseiten auf Trojaner-Board

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.