Zurück   Trojaner-Board > Malware entfernen > Log-Analyse und Auswertung

Log-Analyse und Auswertung: Firewalllog voll: AVGNSX.EXE will via TCP rein und SYSTEM via UDP out

Windows 7 Wenn Du Dir einen Trojaner eingefangen hast oder ständig Viren Warnungen bekommst, kannst Du hier die Logs unserer Diagnose Tools zwecks Auswertung durch unsere Experten posten. Um Viren und Trojaner entfernen zu können, muss das infizierte System zuerst untersucht werden: Erste Schritte zur Hilfe. Beachte dass ein infiziertes System nicht vertrauenswürdig ist und bis zur vollständigen Entfernung der Malware nicht verwendet werden sollte.

Antwort
Alt 05.12.2008, 11:45   #1
JesseJames
 
Firewalllog voll: AVGNSX.EXE will via TCP rein und SYSTEM via UDP out - Standard

Firewalllog voll: AVGNSX.EXE will via TCP rein und SYSTEM via UDP outHallo,

vielleicht weiß jemand weiter, meine Firewall blockt die ganze Zeit (ca. 2 Log-Einträge pro Sekunde) AVGNSX.EXE (will via TCP rein) und SYSTEM (will via UDP out), wie kann ich diese "services" stoppen bzw. was ist da los?Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:16:42, on 05.12.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programme\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programme\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
C:\WINDOWS\system32\acs.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe
C:\WINDOWS\system32\bmwebcfg.exe
C:\Programme\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Programme\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
C:\Programme\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.exe
C:\Programme\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
C:\Programme\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Programme\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
C:\Programme\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe
C:\Programme\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe
C:\Programme\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
C:\Programme\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe
C:\Programme\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe
C:\Programme\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
C:\Programme\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programme\Express ClickYes\ClickYes.exe
C:\Programme\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Programme\Brother\Brmfcmon\BrMfimon.exe
C:\Programme\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Programme\Digital Line Detect\DLG.exe
C:\Programme\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe
C:\Programme\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Optimization Client\bmctl.exe
C:\Programme\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\Programme\AVG\AVG8\avgui.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Programme\AVG\AVG8\aAvgApi.exe
C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Programme\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = h**p://www.kitco.com/charts/livegold.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Programme\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programme\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Programme\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Programme\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Programme\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Programme\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor
O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog
O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\Lenovo\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Programme\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Programme\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Programme\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] C:\Programme\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Programme\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programme\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BrMfcWnd] C:\Programme\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Programme\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Express ClickYes] C:\Programme\Express ClickYes\ClickYes.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programme\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Programme\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETZWERKDIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Programme\Digital Line Detect\DLG.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programme\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Programme\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Programme\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: bmnet.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: bmnet.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: bmnet.dll
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1226042414953
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-03.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jdk/6u10/jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab?e=1226302928029&h=49e65bdd2ebb279cbe6e3653d11bab08/&filename=jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = local.DWD-AG.de
O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = local.DWD-AG.de
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EF091F37-FA08-4466-8FC4-B8720A7CC852}: NameServer = 139.7.30.125 139.7.30.126
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = local.DWD-AG.de
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = local.DWD-AG.de
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Programme\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)
O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo - C:\Programme\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: Atheros Configuration Service (acs) - Atheros - C:\WINDOWS\system32\acs.exe
O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Programme\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: AVG8 Firewall (avgfws8) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgfws8.exe
O23 - Service: Bytemobile Web Configurator (bmwebcfg) - Bytemobile, Inc. - C:\WINDOWS\system32\bmwebcfg.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Programme\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programme\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Programme\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Power Manager DBC Service - Unknown owner - C:\Programme\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Programme\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag-Dienst (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Programme\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

--
End of file - 11754 bytes


Vielen Dank für die Unterstützung

Antwort

Themen zu Firewalllog voll: AVGNSX.EXE will via TCP rein und SYSTEM via UDP out
adobe, avg, avg security toolbar, bho, computer, controlcenter, dll, e-mail, excel, explorer, firewall, google, hijack, hijackthis, hkus\s-1-5-18, internet, internet explorer, lenovo, microsoft, object, plug-in, programme, rundll, security, software, system, tcp, tuneup.defrag, udp, vodafone, windows, windows xpÄhnliche Themen: Firewalllog voll: AVGNSX.EXE will via TCP rein und SYSTEM via UDP out


 1. Gebrauchter PC - passen HDD und SSD rein?
  Netzwerk und Hardware - 03.08.2015 (6)
 2. Firefox stürzt ständig ab/System voll mit Malware
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 28.04.2014 (21)
 3. GVU-Trojaner mit HitmannPro entfernt - ist das System rein?
  Log-Analyse und Auswertung - 28.05.2013 (24)
 4. komme nicht mehr in meine Hotmail rein !
  Log-Analyse und Auswertung - 23.08.2012 (1)
 5. Ist mein System rein?
  Log-Analyse und Auswertung - 02.05.2011 (10)
 6. your'rein danger , system tool ?
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 08.03.2011 (11)
 7. Trojaner? Komme nicht ins Win XP rein zum fomatieren
  Alles rund um Windows - 15.10.2010 (1)
 8. Prozessor dauerhaft 20% - Ram voll ausgelastet - System träge
  Log-Analyse und Auswertung - 07.09.2010 (7)
 9. Win ME: System ist voll belastet!
  Alles rund um Windows - 23.10.2008 (4)
 10. passt die Grafikkarte da rein???
  Netzwerk und Hardware - 24.01.2008 (4)
 11. Kurz rein schauen Bitte!
  Log-Analyse und Auswertung - 15.05.2006 (11)
 12. Könnt ihr hier mal rein schauen?
  Log-Analyse und Auswertung - 03.05.2005 (11)
 13. Mhhh....schaut mal hier rein
  Log-Analyse und Auswertung - 27.04.2005 (2)
 14. System voll mit Trojanern/Viren
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 10.03.2005 (7)
 15. Schaut ihr bitte mal rein?! :-)
  Log-Analyse und Auswertung - 30.12.2004 (2)
 16. komm nicht mehr in t-online rein!
  Alles rund um Windows - 24.11.2004 (1)

Zum Thema Firewalllog voll: AVGNSX.EXE will via TCP rein und SYSTEM via UDP out - Hallo, vielleicht weiß jemand weiter, meine Firewall blockt die ganze Zeit (ca. 2 Log-Einträge pro Sekunde) AVGNSX.EXE (will via TCP rein) und SYSTEM (will via UDP out), wie kann ich - Firewalllog voll: AVGNSX.EXE will via TCP rein und SYSTEM via UDP out...
Archiv
Du betrachtest: Firewalllog voll: AVGNSX.EXE will via TCP rein und SYSTEM via UDP out auf Trojaner-Board

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.