Zurück   Trojaner-Board > Malware entfernen > Log-Analyse und Auswertung

Log-Analyse und Auswertung: Browsereinstellungen!

Windows 7 Wenn Du Dir einen Trojaner eingefangen hast oder ständig Viren Warnungen bekommst, kannst Du hier die Logs unserer Diagnose Tools zwecks Auswertung durch unsere Experten posten. Um Viren und Trojaner entfernen zu können, muss das infizierte System zuerst untersucht werden: Erste Schritte zur Hilfe. Beachte dass ein infiziertes System nicht vertrauenswürdig ist und bis zur vollständigen Entfernung der Malware nicht verwendet werden sollte.

Antwort
Alt 13.02.2006, 21:31   #1
Calebgideon
 
Browsereinstellungen! - Icon34

Browsereinstellungen!Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:28:35, on 13.2.2006
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\ACS\AOLAcsd.exe
C:\WINNT\soundman.exe
C:\Programme\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
C:\Programme\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
D:\bluetooth\bin\btwdins.exe
C:\Programme\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\ACS\AOLDial.exe
F:\quicktime\qttask.exe
C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\WINNT\system32\rundll32.exe
C:\WINNT\system32\ctfmon.exe
C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
D:\microsoft activesync\WCESCOMM.EXE
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\1136979099\ee\AOLHostManager.exe
C:\WINNT\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\1136979099\ee\AOLServiceHost.exe
C:\Programme\FRITZ!DSL\StCenter.exe
c:\programme\gemeinsame dateien\aol\1136979099\ee\services\antiSpywareApp\ver2_0_13\AOLSP Scheduler.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\1136979099\ee\AOLServiceHost.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\WINNT\system32\Restore\rstrui.exe
C:\Programme\AOL 9.0\waol.exe
C:\Programme\AOL 9.0\shellmon.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Aol\aoltpspd.exe
C:\DOKUME~1\Timo\LOKALE~1\Temp\Rar$EX00.412\HijackThis.exe
C:\Programme\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOKUME~1\Timo\LOKALE~1\Temp\Rar$EX00.442\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ebay.de/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://msaps.dll/index.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://auto.ie.searchforge.com/
R3 - URLSearchHook: MailTo Class - {FDE3577A-6254-181C-4E11-339E4F746BD3} - C:\WINNT\System32\wins32t.dll (file missing)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {9DEB570A-F13E-B632-1F6A-ACC142A9227C} - C:\PROGRA~1\Tonsface\Bib Drv.exe (file missing)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programme\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\norton\NavShExt.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\norton\NavShExt.dll (file missing)
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programme\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Programme\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C84 Series] C:\WINNT\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C84 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C84"
O4 - HKLM\..\Run: [tapisys] C:\WINNT\System32\tss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Optionfastreadmemail] C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\FlawHeckOptionFast\nurb test.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AOLDialer] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\ACS\AOLDial.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HostManager] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\1136979099\ee\AOLHostManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\quicktime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKCU\..\Run: [tapisys] C:\WINNT\System32\tss.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINNT\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "D:\microsoft activesync\WCESCOMM.EXE"
O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] D:\nokia\Nokia PC Suite 6\pcsync2.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AIM] D:\AIM95\aim.exe -cnetwait.odl
O4 - Global Startup: Adobe Reader - Schnellstart.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: AOL 9.0 Tray-Symbol.lnk = C:\Programme\AOL 9.0\aoltray.exe
O4 - Global Startup: FRITZ!DSL Startcenter.lnk = C:\Programme\FRITZ!DSL\StCenter.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\microsoft outlook 2002 mobile\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google-Suche - res://c:\programme\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Ins Deutsche übersetzen - res://c:\programme\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: Im Cache gespeicherte Seite - res://c:\programme\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Senden an &Bluetooth - D:\bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Verweisseiten - res://c:\programme\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Ähnliche Seiten - res://c:\programme\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Mobilen Favoriten erstellen - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - d:\microsoft activesync\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - d:\microsoft activesync\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobilen Favoriten erstellen... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - d:\microsoft activesync\INetRepl.dll
O9 - Extra button: Recherche-Assistent - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL (file missing)
O9 - Extra button: AIM - {AC9E2541-2814-11d5-BC6D-00B0D0A1DE45} - D:\AIM95\aim.exe
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\bluetooth\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - D:\bluetooth\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINNT\System32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {02C20140-76F8-4763-83D5-B660107B7A90} - http://start.online-dialer.com/MaConnect.cab
O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\MAIN.MHT!http://d.dialer2004.com//paxan/main.chm::/load.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {26CBF141-7D0F-46E1-AA06-718958B6E4D2} - http://download.ebay.com/turbo_lister/DE/install.cab
O16 - DPF: {3C3B0B97-3DD5-479B-9777-59307B22C34A} (Start.UserControl1) - http://wm.xxx-adultportal.com/loader/JamLoad.CAB
O16 - DPF: {42F2D240-B23C-11D6-8C73-70A05DC10000} - http://64.156.31.77/058716uk.exe
O16 - DPF: {4A3CF76B-EC7A-405D-A67D-8DC6B52AB35B} (QDiagAOLCCUpdateObj Class) - http://aolcc.aol.de/computercheckup/qdiagcc.cab
O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/EPUWALControl_v1-0-3-12.cab
O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040428/qtinstall.info.apple.com/saba/de/win/QuickTimeInstaller.exe
O16 - DPF: {6B4788E2-BAE8-11D2-A1B4-00400512739B} (PWMediaSendControl Class) - http://216.249.24.142/code/PWActiveXImgCtl.CAB
O16 - DPF: {E0B795B4-FD95-4ABD-A375-27962EFCE8CF} - http://install.serviceurl.de/StarInstall.ocx
O16 - DPF: {E6A3C1E2-F792-483E-9133-596215172BE9} (AcceptLang Class) - http://runonce.msn.com/setacceptlang.cab
O16 - DPF: {E855A2D4-987E-4F3B-A51C-64D10A7E2479} (EPSImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/activex/EPSControl_v1-0-3-0.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{16506677-49E4-42BC-96A2-8B4488CC39AE}: NameServer = 205.188.146.145
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{16506677-49E4-42BC-96A2-8B4488CC39AE}: NameServer = 205.188.146.145
O18 - Protocol: haufereader - {39198710-62F7-42CD-9458-069843FA5D32} - d:\haufe\HRInstmon.dll
O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AOL\ACS\AOLAcsd.exe
O23 - Service: AVM IGD CTRL Service - AVM Berlin - C:\Programme\FRITZ!DSL\IGDCTRL.EXE
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - D:\bluetooth\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe (file missing)
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe (file missing)
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccSetMgr.exe (file missing)
O23 - Service: AVM FRITZ!web Routing Service (de_serv) - AVM Berlin - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\AVM\de_serv.exe
O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Programme\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Programme\ewido anti-malware\ewidoguard.exe
O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINNT\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-Dienst (navapsvc) - Unknown owner - D:\norton\navapsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SAVScan - Unknown owner - D:\norton\SAVScan.exe (file missing)
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe (file missing)
O23 - Service: TSMService - T-Systems Nova, Berkom - C:\Programme\T-DSL SpeedManager\tsmsvc.exe


und wer hilft mir dabei?
könnte kotzen....

Alt 13.02.2006, 22:22   #2
Cidre
Administrator, a.D.
 
Browsereinstellungen! - Standard

Browsereinstellungen!Zitat:
Zitat von Calebgideon
und wer hilft mir dabei?
könnte kotzen....
und ich erst...

Du rotzt (keine Problemschilderung, Höflichkeitsfloskeln usw.) deinen Beitrag in einen Thread, der fast ein Jahr alt und forderst noch sinnvolle Hilfe ein.

So läuft das nicht!

Zukünftig werden solche Postings direkt und kommentarlos in die Mülltonne verschoben!

Abhilfe:
Wie man Fragen richtig stellt!

btw:
Beitrag wurde aus diesem Thema gelöst und in ein gesondertes Thema verschoben!
__________________

__________________

Antwort

Themen zu Browsereinstellungen!
adobe, adobe reader, antivirus, bho, drivers, dsl, einstellungen, excel, explorer, google, hijack, hijackthis, internet, internet explorer, logfile, monitor, rundll, security, security center, security suite, senden, settings manager, software, symantec, system, temp, urlsearchhook, usb, windows, windows xp
Zum Thema Browsereinstellungen! - Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 22:28:35, on 13.2.2006 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\System32\svchost.exe - Browsereinstellungen!...
Archiv
Du betrachtest: Browsereinstellungen! auf Trojaner-Board

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.