Zurück   Trojaner-Board > Archiv - Kein Posten möglich > Mülltonne

Mülltonne: virus gelöscht???logfile bitte anschauen:))

Windows 7 Beiträge, die gegen unsere Regeln verstoßen haben, solche, die die Welt nicht braucht oder sonstiger Müll landet hier in der Mülltonne...

 
Alt 12.01.2007, 17:36   #1
doktorr
 
virus gelöscht???logfile bitte anschauen:)) - Standard

virus gelöscht???logfile bitte anschauen:))Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:24:36, on 12.01.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Programme\Windows Defender\MsMpEng.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Dokumente und Einstellungen\XXX\Eigene Dateien\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Programme\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Steganos Password Manager AutoFill - {1427A821-7B93-4F08-9A34-9FA03A3D93DB} - C:\Programme\Steganos Security Suite 2006\PasswordManagerBHO.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Programme\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll
O3 - Toolbar: T1 - {4180A6C9-26D0-4A15-A2CD-A24E3178E386} - C:\PROGRA~1\LANGEN~1\Engine\mte\StdAlone\T1IE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Programme\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Programme\Dell\QuickSet\quickset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programme\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Programme\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraAssistant] C:\Programme\Logitech\Video\CameraAssistant.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideo[inspector]] C:\Programme\Logitech\Video\InstallHelper.exe /inspect
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Programme\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MailScan Dispatcher] "C:\base\eScan\LAUNCH.EXE"
O4 - HKLM\..\Run: [eScan Updater] C:\base\eScan\TRAYICOS.EXE /App
O4 - HKLM\..\Run: [eScan Monitor] C:\base\eScan\AVPMWrap.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\mwtsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\mwtsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\mwtsp.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1152204434656
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7194D692-1AC7-4682-8416-D66B5BD4DD5E}: NameServer = 213.191.74.19,213.191.92.82
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\wbsrv.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: eScan Server-Updater (eScan-trayicos) - MicroWorld Technologies Inc. - C:\base\eScan\TRAYSSER.EXE
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: HEADLicenseServer - HEAD acoustics. GmbH - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\HEAD Shared\HEADLicenseServer.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: eScan Monitor Service (KAVMonitorService) - Kaspersky Labs. - C:\base\eScan\avpm.exe
O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\programme\gemeinsame dateien\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: MWAgent - MicroWorld Technologies Inc. - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\MICROW~1\Agent\MWASER.EXE
O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Programme\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Programme\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XIb\Win32\RpcDataSrv.exe
O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Programme\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XIb\RpcSandraSrv.exe
O23 - Service: Steganos AntiTheft (SatSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SatSrv.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel(R) Corporation - C:\Programme\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

 

Themen zu virus gelöscht???logfile bitte anschauen:))
adobe, antivir, avg, avgnt, avgnt.exe, avira, bho, ctfmon.exe, defender, einstellungen, excel, explorer, hijack, hijackthis, internet, internet explorer, kaspersky, logfile, monitor, pdf, programme, registry, security, security suite, shockwave, skype.exe, software, system, unknown file in winsock lsp, virus, windows, windows defender, windows xpÄhnliche Themen: virus gelöscht???logfile bitte anschauen:))


 1. Bitte Logfile mal anschauen ...
  Mülltonne - 24.11.2008 (0)
 2. Swizzor Virus gelöscht,glaub nicht das er dadurch weg ist.bitte um logfile auswertung
  Plagegeister aller Art und deren Bekämpfung - 02.04.2008 (1)
 3. Logfile bitte anschauen
  Mülltonne - 12.01.2008 (0)
 4. Bitte logfile anschauen
  Mülltonne - 19.11.2007 (0)
 5. Bitte mal Logfile anschauen
  Mülltonne - 29.09.2007 (0)
 6. Bitte Logfile anschauen ;)
  Log-Analyse und Auswertung - 24.06.2007 (6)
 7. Bitte Logfile mal anschauen
  Mülltonne - 31.01.2007 (2)
 8. logfile bitte mal anschauen!!!
  Log-Analyse und Auswertung - 12.01.2007 (1)
 9. Bitte mal Logfile anschauen!!!
  Mülltonne - 29.05.2006 (1)
 10. logfile bitte mal anschauen
  Log-Analyse und Auswertung - 29.05.2006 (7)
 11. lOGFILE bitte anschauen
  Log-Analyse und Auswertung - 28.03.2006 (2)
 12. Bitte logfile anschauen!!!
  Log-Analyse und Auswertung - 15.11.2005 (1)
 13. Bitte Logfile anschauen...
  Log-Analyse und Auswertung - 02.11.2005 (1)
 14. Wie kommen bloß die ganzen Trojaner auf meinem Rechner-Logfile bitte ,bitte anschauen
  Log-Analyse und Auswertung - 14.07.2005 (3)
 15. Logfile bitte anschauen
  Log-Analyse und Auswertung - 11.07.2005 (0)
 16. logfile - bitte mal anschauen
  Log-Analyse und Auswertung - 10.04.2005 (2)
 17. Bitte Logfile anschauen
  Log-Analyse und Auswertung - 30.12.2004 (1)

Zum Thema virus gelöscht???logfile bitte anschauen:)) - Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:24:36, on 12.01.2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Programme\Windows Defender\MsMpEng.exe - virus gelöscht???logfile bitte anschauen:))...
Archiv
Du betrachtest: virus gelöscht???logfile bitte anschauen:)) auf Trojaner-Board

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.