Zurück   Trojaner-Board > Archiv - Kein Posten möglich > Mülltonne

Mülltonne: Bitte um Auswertung!

Windows 7 Beiträge, die gegen unsere Regeln verstoßen haben, solche, die die Welt nicht braucht oder sonstiger Müll landet hier in der Mülltonne...

 
Alt 03.08.2008, 15:27   #1
Susi18
Gesperrt
 
Bitte um Auswertung! - Standard

Bitte um Auswertung!Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:25:55, on 03.08.2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
C:\Programme\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Programme\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
C:\Programme\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe
C:\Programme\Registry Mechanic\RegMech.exe
C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
C:\WINDOWS\system32\NMSAccessU.exe
C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Programme\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.co.uk/ie
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.co.uk
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.co.uk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Programme\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Programme\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [ATICustomerCare] "C:\Programme\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Programme\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programme\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Programme\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Programme\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Programme\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R
O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Programme\Registry Mechanic\RegMech.exe /H
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_01] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\system32\ime" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_03] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\pchealth" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_04] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\msagent" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_05] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\Srchasst" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\Help\Tours" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_07] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\system32\NtmsData" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_08] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\Cursors" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_09] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\eHome" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_10] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\system32\Inetsrv" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_11] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\Connection Wizard" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_12] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\system32\Npp" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_21] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Lokale Einstellungen\Temp" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_22] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_23] cmd.exe /c md "%SystemRoot%\System32\dllcache" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_24] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_25] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,nLiteReg (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlpo_26] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETZWERKDIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlpo_01] rundll32 advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\WINDOWS\system32\ime" (User 'NETZWERKDIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-21-854245398-725345543-1360594325-501\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Gast')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1207663676687
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1207663772500
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AA02AC3C-62C8-464D-85EA-3212E94966A3}: NameServer = 194.97.173.125 194.97.173.124
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Programme\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\NMSAccessU.exe
O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe
O23 - Service: UPnPService - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe

--
End of file - 9196 bytes

Was bitte bedeutet syssetup.dll ?

 

Themen zu Bitte um Auswertung!
antivir, avg, avira, bho, einstellungen, explorer, firefox, hijack, hijackthis, hkus\s-1-5-18, hotkey, internet, internet explorer, logfile, magix, microsoft, mozilla, mozilla firefox, object, programme, registry, rundll, rundll32, software, system, temp, windows, windows xp, windows xp sp3, xp sp3Ähnliche Themen: Bitte um Auswertung!


 1. Bitte um Auswertung
  Log-Analyse und Auswertung - 02.02.2008 (0)
 2. Bitte um Auswertung
  Mülltonne - 02.02.2008 (1)
 3. Bitte um Auswertung
  Log-Analyse und Auswertung - 26.12.2007 (2)
 4. bitte um auswertung
  Log-Analyse und Auswertung - 20.12.2007 (4)
 5. Bitte um Auswertung
  Log-Analyse und Auswertung - 07.11.2007 (2)
 6. Bitte um Auswertung
  Log-Analyse und Auswertung - 07.11.2007 (6)
 7. Auswertung bitte
  Mülltonne - 06.11.2007 (0)
 8. bitte um auswertung
  Log-Analyse und Auswertung - 11.04.2007 (6)
 9. bitte um Auswertung
  Log-Analyse und Auswertung - 28.09.2006 (1)
 10. Auswertung Bitte
  Log-Analyse und Auswertung - 23.07.2006 (8)
 11. Bitte um Auswertung
  Log-Analyse und Auswertung - 17.07.2006 (4)
 12. Bitte um Auswertung
  Log-Analyse und Auswertung - 16.07.2006 (2)
 13. Bitte um Auswertung
  Log-Analyse und Auswertung - 30.12.2005 (2)
 14. bitte um Auswertung, was ist das O23?
  Log-Analyse und Auswertung - 16.08.2005 (1)
 15. Bitte !! Hilfe bei der Log Auswertung !! Bitte
  Log-Analyse und Auswertung - 17.12.2004 (1)
 16. Bitte um Auswertung !!
  Log-Analyse und Auswertung - 28.09.2004 (3)
 17. bitte um auswertung vom log
  Log-Analyse und Auswertung - 13.07.2004 (4)

Zum Thema Bitte um Auswertung! - Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:25:55, on 03.08.2008 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe - Bitte um Auswertung!...
Archiv
Du betrachtest: Bitte um Auswertung! auf Trojaner-Board

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.