Zurück   Trojaner-Board > Archiv - Kein Posten möglich > Mülltonne

Mülltonne: Bitte einmal auswerten , Danke!

Windows 7 Beiträge, die gegen unsere Regeln verstoßen haben, solche, die die Welt nicht braucht oder sonstiger Müll landet hier in der Mülltonne...

 
Alt 15.08.2007, 18:43   #1
Luzie87
 
Bitte einmal auswerten , Danke! - Standard

Bitte einmal auswerten , Danke!Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:39:41, on 15.08.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
C:\Programme\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\SatSrv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Programme\Virtual CD v9\System\VC9SecS.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe
C:\Programme\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe
C:\Programme\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Programme\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe
C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programme\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
C:\Programme\NETGEAR WG311v2 Adapter\wlancfg5.exe
C:\Programme\Logitech\G-series Software\Applets\LCDCountdown\LCDCountdown.exe
C:\Programme\Logitech\G-series Software\Applets\LCDPop3\LCDPOP3.exe
C:\Programme\Logitech\G-series Software\Applets\LCDClock.exe
C:\Programme\Logitech\G-series Software\Applets\LCDMedia.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Programme\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Programme\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Programme\ICQ6\ICQ.exe
C:\Programme\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Programme\VideoLAN\VLC\vlc.exe
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =

hp://google.icq.com/search/search_frame.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = h**p://www.google.de/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride =

*.local
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -

C:\Programme\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} -

C:\Programme\GetRight\xx2gr.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -

C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer -

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Programme\FlashFXP\IEFlash.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] "C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Programme\Logitech\G-series

Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE
O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Programme\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] C:\Programme\NVIDIA Corporation\NvMixer\NvMixerTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Programme\Gemeinsame

Dateien\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon]

"C:\Programme\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programme\Spybot - Search &

Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AVG Control Center] C:\Programme\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
O4 - HKCU\..\Run: [Antivirus Control Center] C:\Programme\AntiVir PersonalEdition

Classic\avcenter.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programme\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSetup]

C:\DOKUME~1\DEDEF~1.HAM\LOKALE~1\Temp\QuickCam_11.0.0\setup.exe /skip_all_checks /p

/start /restart /l:deu
O4 - Global Startup: NETGEAR WG311v2 Smart Configuration.lnk = C:\Programme\NETGEAR

WG311v2 Adapter\wlancfg5.exe
O8 - Extra context menu item: Download with GetRight -

C:\Programme\GetRight\GRdownload.htm
O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser -

C:\Programme\GetRight\GRbrowse.htm
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} -

C:\Programme\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} -

C:\Programme\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} -

C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} -

C:\Programme\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} -

%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 -

{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

(file missing)
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} -

C:\Programme\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} -

C:\Programme\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} -

C:\Programme\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} -

C:\Programme\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683}

- C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\programme\bonjour\mdnsnsp.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O12 - Plugin for .spop: C:\Programme\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -

h**p://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?

1158090832125
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -

h**p://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?

1158090824968
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) -

h**p://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) -

h**p://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) -

h**p://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -

C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -

C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} -

C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH -

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH -

C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. -

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. -

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. -

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. -

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) -

Apple Computer, Inc. - C:\Programme\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd -

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. -

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Macrovision Shared\FLEXnet

Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation -

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. -

C:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Programme\Gemeinsame

Dateien\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Programme\Gemeinsame

Dateien\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Programme\Gemeinsame

Dateien\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown

owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini

(file missing)
O23 - Service: Steganos AntiTheft - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\\SatSrv.exe
O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner -

C:\Programme\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
O23 - Service: Virtual CD v9 Management Service (VC9SecS) - H+H Software GmbH -

C:\Programme\Virtual CD v9\System\VC9SecS.exe

Alt 15.08.2007, 19:07   #2
joeyblack
 
Bitte einmal auswerten , Danke! - Standard

Bitte einmal auswerten , Danke!Hallo,

es steht mir nicht zu, Dich auf die NUB hinzuweisen, aber wenn Du möchtest, daß Dir von kompetenter Seite geholfen wird, weil Du ein (vermeintliches) Problem hast, kann ich Dir nur ans Herz legen, die NUB zu lesen, sie zu befolgen...und Dein tatsächliches Problem möglichst genau zu schildern, denn im RL wird Dir auch Dein behandelnder Arzt Fragen stellen, die Du möglichst genau beantworten musst, bevor er eine Diagnose stellen kann.

LG

Joey
__________________

__________________

Geändert von joeyblack (15.08.2007 um 19:14 Uhr) Grund: Wer meine Tippfehler findet darf sie behalten und bei ebay versteigern !

Alt 15.08.2007, 19:46   #3
Luzie87
 
Bitte einmal auswerten , Danke! - Standard

Bitte einmal auswerten , Danke!Ups sry, in meinem anderen Post steht zwar schon das Problem,aber ich erkläre es gerne nochmal
Ich habe die Befürchtung ,dass ich einen Trojaner auf dem Pc habe.
Danke ,wer auch immer die Zeit/Lust hat , den Logfile durchzusuchen
__________________

 

Themen zu Bitte einmal auswerten , Danke!
antivir, antivirus, auswerten, avira, bho, bonjour, browser, computer, control center, desktop, down, e-mail, firefox, hijack, hijackthis, internet, internet explorer, launch, logfile, mozilla, mozilla firefox, netgear, object, server, software, system, unknown file in winsock lsp, windows, windows xpÄhnliche Themen: Bitte einmal auswerten , Danke!


 1. Bitte einmal durchschauen, danke
  Mülltonne - 27.11.2008 (3)
 2. Einmal auswerten bitte
  Mülltonne - 10.10.2008 (0)
 3. Bitte einmal logfile auswerten
  Mülltonne - 05.10.2008 (0)
 4. bitte einmal drüber schauen. DANKE!
  Mülltonne - 13.07.2008 (0)
 5. Einmal bitte auswerten
  Log-Analyse und Auswertung - 04.04.2008 (1)
 6. Hallo, bitte einmal auswerten!
  Mülltonne - 02.04.2008 (0)
 7. Bitte einmal auswerten
  Mülltonne - 07.11.2007 (0)
 8. Bitte einmal auswerten
  Log-Analyse und Auswertung - 07.11.2007 (2)
 9. einmal bitte auswerten
  Mülltonne - 06.10.2007 (0)
 10. Bitte einmal überprüfen. Danke!
  Log-Analyse und Auswertung - 31.08.2007 (9)
 11. Bitte einmal Auswerten
  Log-Analyse und Auswertung - 11.04.2007 (4)
 12. Einmal bitte auswerten...
  Log-Analyse und Auswertung - 09.04.2007 (1)
 13. Einmal auswerten bitte
  Log-Analyse und Auswertung - 01.09.2005 (2)
 14. Einmal bitte ein auge draufwerfen. DANKE ;)
  Log-Analyse und Auswertung - 17.06.2005 (3)
 15. Bitte einmal den log auswerten!
  Log-Analyse und Auswertung - 27.03.2005 (20)
 16. Bitte auch mir einmal mit AZE helfen :) Danke!
  Log-Analyse und Auswertung - 10.03.2005 (3)
 17. einmal bitte überprüfen, danke
  Log-Analyse und Auswertung - 22.12.2004 (2)

Zum Thema Bitte einmal auswerten , Danke! - Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:39:41, on 15.08.2007 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe - Bitte einmal auswerten , Danke!...
Archiv
Du betrachtest: Bitte einmal auswerten , Danke! auf Trojaner-Board

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.